DOKK

Folytatódnak a Dokk estek, az eseményt a dokk.hu facebook lapján is hirdetjük.

 
2834 szerző 38233 verse
dokk.hu irodalmi kikötő :: alapítva 2000-ben
Bejelentkezés
KIEMELT AJÁNLATUNK

Németh Bálint
  Extrasystole
Új maradandokkok

Szilágyi Erzsébet: Éjszaka
Wesztl Miklós: A verébcsapat röpte
Vadas Tibor: Egyszerű történet
Tóth János Janus: vers a néhai
Vezsenyi Ildikó: Ki szeret ki?
Bara Anna: mielőtt megérkezne
Szilasi Katalin: Az Őszhöz
Kiss-Teleki Rita: Felemás
Miskolczi B. László: Meglepi (Meglepetés II.)
Gyurcsi - Zalán György: faj-dalomküszöb
FRISS FÓRUMOK

Gyurcsi - Zalán György 2 órája
Ötvös Németh Edit 3 órája
Tóth János Janus 10 órája
Karaffa Gyula 1 napja
Tóth Gabriella 2 napja
Vasi Ferenc Zoltán 2 napja
Gyors & Gyilkos 3 napja
DOKK_FAQ 4 napja
Farkas György 4 napja
Kiss-Teleki Rita 6 napja
V. Szabó Mátyás 6 napja
Szilágyi Erzsébet 6 napja
Szilvási István 6 napja
Vezsenyi Ildikó 7 napja
Kosztolányi Mária 8 napja
Szilasi Katalin 10 napja
Bátai Tibor 11 napja
Wesztl Miklós 11 napja
Vadas Tibor 12 napja
Bara Anna 13 napja
FRISS NAPLÓK

 törmelék 1 órája
Hetedíziglen 2 órája
Baltazar 4 órája
Vagyok 5 órája
mix 9 órája
Gyurcsi 1 napja
Minimal Planet 1 napja
A vádlottak padján 1 napja
Bátai Tibor 1 napja
ELKÉPZELHETŐ 1 napja
- haikukutyin - 2 napja
Ötvös Németh Edit naplója 2 napja
az utolsó alma 2 napja
N. D. S. L. (Vajdics Anikó) 2 napja
PÁLÓCZI: BRÜSSZELI CSIPKE 4 napja
BECENÉV LEFOGLALÁSA
VERSKERESő

Részlet a versből:
SZERZőKERESő

Szerző névrészletre:
FÓRUMKERESő

Szövegrészlet:
FOTÓK


NAPLÓK: A vádlottak padján
Legutóbbi olvasó: 2023-02-06 16:15 Összes olvasás: 30596

Korábbi hozzászólások:  
407. [tulajdonos]: balek2023-02-05 12:34
""Meg tud tam, hogy Él gár da né ven párt ala kul. Kap tam egy glan dale-i cí met, és el men tem a nagy ese ‐
mény re. Egy nagy ház alag so rá ban ül tünk a bo ros üve günk kel és kü lön bö ző mé re tű far kunk kal.
Volt egy pul pi tus, raj ta asz tal, am ögött a fa lon nagy ame ri kai zász ló. Egy pi ros pozs gás ame ri kai fiú
lé pett fel a do bo gó ra, és ja va sol ta, kezd jük az zal, hogy tisz tel günk és fel es kü szünk a zász ló ra.
Én min dig is utál tam fel es küd ni a zász ló ra. Annyi ra fá rasz tó és bu gyu ta do log. Ha va la mi re sze ret ‐
tem vol na fel es küd ni, az leg in kább én ma gam let tem vol na, de hát min den ki fel állt, és vé gig csi nál tuk.
Utá na némi csend, majd ahogy le ül tünk, min den ki úgy érez te ma gát, mint akit épp most mo lesz tál tak.
A pi ros pozs gás ame ri kai be szél ni kez dett. Hir te len fel is mer tem: a drá ma író-kurzu son lát tam a kis
da gadt gye re ket, az első sor ban. Sose bír tam a faj tá ját. Kí nos volt az egész. Na gyon kí nos. Be le kez ‐
dett:
– A kom mu nis ta ve sze del met meg kell ál lí ta ni. Azért gyűl tünk ma itt össze, hogy meg te gyük a szük ‐
sé ges lé pé se ket. És meg is te szünk min den tő lünk tel he tőt, amit a tör vény meg en ged, sőt ta lán azt is,
amit nem...
Több re nem igen em lék szem. Nem na gyon iz ga tott fel se a kom mu nis ta, se a náci ve sze de lem. Be
akar tam rúg ni, basz ni akar tam, enni egy jót, éne kel ni egy po hár sör fe lett egy ócs ka le buj ban, és szi ‐
va roz ni. Én sem mi vel se vol tam tisz tá ban. Ba lek vol tam, esz köz.""

Olvasói hozzászólások nélkül
406. karaffagye: VaaaooooBátai Tibor: Akkor lássuk a medvét!2023-02-04 09:15
Ad egy: a Halászbástya valóban nincs elzárva senki elől, már akinek van pénze rá, hogy belépjen, vagy ott fogyasszon valamit a gyerekeivel, barátaival. A kilátás sem rosszabb onnan. Ám - ha nem vagy Győzike, vagy Kisgrófó, a Karmelita teraszára nem léphetsz be soha, még akkor sem, ha az építésére fordított milliárdok a TE PÉNZEDBŐL lettek kifizetve. És csak néhány kiváltságos használhatja s azok, akiket oda enged/nek.

Ad kettő: Váncsát nem olvastam, így plagizálni sem tudok tőle. Igen, ilyen asszociációra is alkalmat ad az, ha valaki úgy bánik a közjavakkal, mintha az övé lenne, és mintha a "csúcson" lenne. Szentmihályi Szabó Péter verse után írtam szabadon: "A költő felmegy a hegyre,/ a csúcsra jutott, tán azt hiszi./ Milyen kicsik a házak / és az emberek is mily kicsik!" stb.

Ad három: a naplóm címe sokkal régebbi, mint a "konkrét dokkoló" tevékenysége ilyen irányban, tehát semmi köze nincs hozzá. És igen, élj vidéken, élj kis közösségben, faluban, majd ahogy a költő írta "nyakadon érzed, a segged mily nehéz". Nincs üldözési mániám, hacsak az nem számít annak, hogy a velem/rólam kapcsolatos/szóló sommás kijelentéseket nem tartom egy beszélgetésben elfogadhatóknak, mert akkor inkább mondd azt, hogy SZERINTED!

Ad négy: épp arról beszélek, hogy a "baloldalról" szokták mondani volt, hogy az emlegetett fogalmakból egy sem vonatkozik rája, sőt, ő a hazát árulja a mocskos brüsszelitáknak. Az alapokat a "jobbosok" letették, és szépen építkeznek rá. Ha felépül végül a házunk-zunk, abban nekünk, a magunkfajtáknak, akik nem a "hárommillióba" tartozók vagyunk (EA-tól szabadon), nem lesz nagyon hely.

Ad öt: nem, hiszen ezt kommunikálja a köztelevízió (?), a rádió, a sajtó, a hírtévé, a politikusok színe-java stb. Nem, nem, soha!

Ad hat: nem, nem tűnik annak, kormánypárti politikusok, Bayerék mondták ki ezt a mondatot, és igen, azt, hogy miért nem adják már meg magukat, akkor béke lenne. Tessen mondani, mit szóltak volna a "Pesti srácok", ha valaki azt mondja nekik, hagyjátok már abba, mert nincs krumpli meg kenyér?? Nem, nem soha!

Ad hét: látod kérlekalássan, te sommásan ítélkezel felettem, nem beszélgetsz: azt írod, rossz a gondolkodásmódom, szemléletem, alakoskodok, vitriolosak a mondataim, "szeretebeszédet" tartok (az idézőjelbe tétel pejoratív), és krokodilkönnyeket hullatok. GRATULÁLOK TIBOR! Ügyesen csűröd-csavarod a mondataidat!

Olvasói hozzászólások nélkül
405. Bátai Tibor: Akkor lássuk a medvét!2023-02-03 23:43
"Büszkén mutogatta neki a panorámáját, ami csakis az övé és azoké, akiknek ő azt odaadja." --- Tessék mondani, a Halászbástyáról, a Nemzeti Galéria erkélyeiről (stb.) mennyivel rosszabb a látvány? És mennyire van elzárva bárki elől? Vaoooo!

"Valószínűleg a leendő kormányzó is azért csináltatta meg az erkélyt a Karmelitán, mert magasról, még a kutyaszaros Pest is szebb, ugyanis nem látszik az éjszakai hányásnyom, és nem hallatszik a hajléktalanok 'csak egy százast adjon, főnök, kenyérre kell' mantrái." --- Tessék mondani, komolyan ilyen összefüggés tetszik feltétekezni? És hogy kerül a "kormányzó" (ráadásul Váncsa István feketeöves demagóg műparaszttól elplagizálva) súlyosan elfogult csizmaként az asztalra? Ennél még az "O1G" is kreatíbabb. Vaoooo!

"Persze mindig lesznek, akiknek ez hülyeségnek tűnik. Ezek a mocskoskomcsilibernyákok. Ezeket valamilyen módon ki kellene iktatni a közéletből, sőt, a magyarok közül is." --- Tessék momndani, észre tetszik venni, hogy ez épp oly durván -- IGEN! FAÉK MÓDON -- egyszerű és félrevezető általánosítás, mint "A vádlottak padján" napló címe, amely egy konkrét dokkolóra utalóan ugyan igaz lehet, de általánosságban nem több színapadias áldozati póznál, amely alkalmas rá, hogy helyből a vádaskodó üldöző gyanújába keverje az ellenvetéssel élő felszólamlókat? Vaoooo!

"Minden baj eredője a lipsi gondolkodás, a szabadságszeretet, a demokrácia óhajtása, az egyenlőség, a testvériség, a szeretet szajkózása!" --- Tessék mondani, ténykeg komolyan tetszik gondolni hogy a szabadságszeretet, a demokrácia óhajtása, a (törvény előtti) egyenlőség (más megfogalmazással jogi értelemben vett egyenjogúság), továbbá a testvériség és a szeretet érzése csakis a baloldal (a naplóbejegyzés szerint "mocskoskomcsilibernyákok") kizárólagos sajátja? És ha igen, ez vajon nem pont ugyanolyan kirekesztés, mint amilyennel a jobbosokat szokás "azon az oldalon" igen gyakran minden alap nélkül megvádolni? Vaoooo!

"Szóval, a lipsik, meg a libernyákok! Ezek miatt van ez a felmelegedés, a háborús infláció, a 45 százalékos áremelkedés az élelmiszereknél." --- Tessék mondani ez most, utólag elolvasva sem tűnik ripacskodóan olcsó és -- IGEN! -- FAÉK egyszerűségű politikai pamfletbe valónak? Vaoooo!

"Ezek ráadásul nem a Putyinnak drukkolnak, hanem a szemét ukránoknak, mert azok miért nem adják meg magukat?" --- Tessék mondani, ez most, utólag elolvasva sem tűnik ordas -- és (IGEN!) FAÉK EGYSZERŰSÉGŰ -- csúsztatásnak (hogy ne hasznájak duevébb kifejezlst)? Vaooo!

Nem folytatom az idézetek sorát, csak annyit jegyzek meg befejezésül, hogy ezzel a szemlélet- és gondolkodásmóddal, ezzel a világlátással, ezzel a vitriolos, egyben alakoskodó "szeretetbeszéddel" jó darabig nincs se értelme, se lehetősége semmilyen párbeszédnek, folyjék bármilyen sok krokodilkönny is a hiánya miatt.

Olvasói hozzászólások nélkül
404. karaffagye: vaoooooBátai Tibor: Faék, faékebb2023-02-03 22:46
Egy sommás vaoooooooooo-t megengedsz? Mert ugyanolyan faék módon válaszoltál, mint Artúr... egy konkrétum, egy cáfolat, egy vélemény a leírtak valóságtartalmáról... imádom az ilyen vitákat... szóval:


Vaaaaooooooooooooooooooo!

Olvasói hozzászólások nélkül
403. Bátai Tibor: Faék, faékebb2023-02-03 20:29
Nos, kedves Gyula, légy erős, ha létezik faék egyszerűségű naplójbejegyzés, akkor a te "vár? megy-e?" tárgyban írt opuszod meggyőződésem, hogy joggal pályázhat erre a címre, és ha valaki nemcsak betanulta, de példaszerűen fel is mondta a megszokott
kliséktől hemzsegő leckét, az az említett naplójegyzet okán -- amelynél csak az Egry Artúrnak szóló válaszod "faékebb" -- szerintem bizony te vagy.

Olvasói hozzászólások nélkül
402. karaffagye: viszontegryartur: Vármegye2023-02-03 17:01
Artúr! A válaszod oly egyszerű, akár egy faék. Sajnálom, hogy költő létedre ennyire leegyszerűsíted a körülöttünk zajló életet. Igaz, nem is sokat láthatsz a valóságból, mert a neten olvasás nem a valóságról szól. Szépen betanultad a leckét, azt látom. Ám sajnálom, hogy pl. olyan "finomságokat" nem is vettél észre, mint pl. az "őrült majom". Ajánlom figyelmedbe Szentgyörgyi Albert ugyanilyen című könyvecskéjét, amit jó régen, az 1970-es években írt, de eléggé "bejött" az, amit... és akkor... és hogyan...

Másról nem nyitok vitát veled a Dokk békéje mián...

Olvasói hozzászólások nélkül
401. egryartur: Vármegye[tulajdonos]: vár? megy-e?2023-02-03 12:42
Hogy vármegye vagy megye. Nem kérdés.
A nyűglődés tárgya a szekértábor. Annyit is ér.

Persze vannak "szabad asszociációk" is. Ha vármegye, akkor legyen jobbágy is. Legyen. Mit bánom én. Én ettől még polgár maradok.

Az összekapcsolások azonban arcpirítóak. Vármegye - > infláció. Na persze!

Az politikai esszé az egy komoly műfaj és külön szakma.
Félve mondom, ezért jobb lett volna a versírás mellett maradni.

Az ugyan bolond beszéd, de van benne rendszer! (ea)

Olvasói hozzászólások nélkül
400. Mórotz Krisztina: kösz a verset2023-01-28 21:38
Egészen különleges a felső versed, tudod-e? Nagyon szeretem, és köszönöm. Lázasan olvastam.

399. [tulajdonos]: Tulajdon... végső2023-01-27 13:48

miközben tudom
hogy meztelenül születtem
és egy szál ruhát viszek majd magammal
ha meghalok (kivéve ha hamvasztanak)
boldogsággal tölt el néhány dolog birtoklása

azt gondolom például
ha a könyveket összehordom
egy hatalmas halomba házam szobájába
akkor azokkal magát a tartalmukat is
birtokolhatom ha néha-néha megsimogatom őket

egyszer már írtam
most megismétlem mert
ismételni kell százszor vagy akár ezerszer
nem sajnálom a soha el nem olvasott könyveket
a csillagokat sem tudom megszámolni sohasem

mégis-mégis mennyei
boldogságot mondhatni békét
és nyugalmat egyfajta orgazmust élek meg
amikor végighúzom szememet és kezeimet
a könyvek gerincén és két ujjal beléjük nyúlok

mintha átáramolna
minden betű minden mondat
anélkül hogy elolvasnék egyetlen sort is
magamévá válik a könyv minden tudása
és a megírójának minden egyes szándéka

mennyei boldogság
csak a könyvespolcom látványa
még akkor is ha tudom hogy elporladásom
után talán ezek a könyvek semmi egyebet
nem adnak majd másoknak csak problémát

bajban lesznek
hogy mit is kezdjenek velük
nyűg lesz a nyakukon legalább olyan
mértékben mint amilyen öröm volt nekem
mindig a könyvek halomba hordása házamba

meztelenül jöttünk
erre a világra és üres fejjel
egyedül csak a tanulásnak az olvasásnak lehet
köszönni azt hogy jobb emberré neveltük magunkat
vagy nélkülük megmaradtunk ösztönlényeknek

volt egy barátom
sokszor dicsekedett azzal
hogy életében csak két könyvet olvasott
mindössze az anyakönyvét és a munkakönyvét
jó ember volt ennek ellenére a maga helyén

már nem él de
sokszor eszembe jut amikor
arra gondolok hogy "boldogok a lelki szegények"
bár ezek szerint az hogy kié lesz a mennyeknek országa
nem az elolvasott vagy el nem olvasott könyvek függvénye

törekszem a jóra
altruista vagyok vagy azzá
tett a hátam mögé sorakozott eddigi 59 évem
tapasztalata szenvedése öröme és a megélt
hétköznapok rutinja mások életének szemlélése

nem akarok már
sokat elérni az életben
mert az élet egyébként sem arra való hogy sokat
elérjek benne hanem arra hogy élvezzem azt
hogy élek és luk van a seggemen (szerencsés vagyok)

a könyveim nekem
ehhez hogy ezt felismerjem
segítséget adtak már azzal is ha gerincüket
megsimogattam és két ujjammal beléjük nyúltam
ÉLEK emberek ÉLEK és BOLDOG VAGYOK látjátok?

398. [tulajdonos]: Jav. 2.: 2023-01-27 11:44
Jav. 2.: mindig a könyvek halomba hordása házamba


Hozzászólást csakis azonosított felhasználók írhatnak.
Kérjük, hogy jelentkezzen be az azonosításhoz!
Kedvenc versek

Egyelőre a lista üres. Bővíteni a listát az egyes versek olvasásakor lehet.
Mások kedvenc versei

2022-10-13 10:07 lilis
2022-05-13 09:03 lili
2021-11-05 08:42 lista
2020-11-27 16:47 Kedvenc verseim
2020-09-25 22:55 furim
2019-11-21 14:36 nélküled
2019-11-01 10:46 Francesco de Orellana
2019-10-28 10:21 Kosztolányi Mária
2019-10-07 16:11 paricska
2018-12-07 20:19 u.a.
ÚJDONSÁGOK a dokkon

2023-02-06 19:13   Napló: törmelék
2023-02-06 19:11   Napló: törmelék
2023-02-06 19:10   új fórumbejegyzés: Gyurcsi - Zalán György
2023-02-06 19:10   új fórumbejegyzés: Gyurcsi - Zalán György
2023-02-06 17:59   Új fórumbejegyzés: Gyurcsi - Zalán György
2023-02-06 17:56   új fórumbejegyzés: Ötvös Németh Edit
2023-02-06 17:45       ÚJ bírálandokk-VERS: Ötvös Németh Edit a parton
2023-02-06 17:11   Napló: Hetedíziglen
2023-02-06 17:11   Napló: Hetedíziglen
2023-02-06 17:11   Napló: Hetedíziglen